Национален браншов синдикат „Водоснабдител” - КНСБ е създаден през 1992 година като доброволно обединение на самостоятелни и равноправни синдикални организации от системата на "Водоснабдяване, канализация и пречистване на водите". В Синдиката членуват около 12 хиляди работещи в системата на ВиК.
Основна цел на Синдиката е: представителство, съдействие и защита на общите и специфичните икономически, трудови и социални права и интереси на синдикалните членове и техните сдружения пред държавни, административни, обществени и други органи и организации, съобразявайки се с нормите на националното законодателство, международните, държавните, граждански, трудови и синдикални конвенции.

 • НБС”Водоснабдител” - КНСБ е член на Световния синдикат на обществените услуги /PSI/ и Европейския синдикат на обществените услуги /EPSU/.
 • НБС”Водоснабдител” - КНСБ съгласно  Кодекса на труда сключва Браншов колективен трудов договор със Съюза на ВиК операторите и Ф”СИВ”-Подкрепа.

Първият в историята на колективното трудово договаряне разпростян от Министъра на труда и социалната политика Браншов колективен трудов договор е БКТД в системата на водоснабдяването, канализацията и пречистването на водите!

Как осъществяваме дейността си?

 

 • Инициираме и участваме активно в социалното партньорство в бранш ВиК;
 • Сключваме браншови колективни трудови договори и участваме активно чрез експертите си в колективни преговори на ниво предприятие;
 • Работим системно за подобряване на условията на труд;
 • Обучаваме синдикални членове по всички въпроси, свързани с пряката дейност на синдиката, трудовите и осигурителни отношения и добрите европейски и световни практики;
 • Изграждаме и работим с младежките структури към синдиката;
 • Развиваме работническия спорт, като организираме ежегодно работническа спартакиада;
 • Участваме със свои представители в работата на национални и международни форуми за популяризиране и внедряване на добри практики и достижения  на водещи компании в системата на ВиК;
 • Участваме активно в обсъждания, свързани както с националната стратегия за развитието на водния сектор, така и с нормативни документи, касаещи системата на ВиК;
 • Работим активно за запазване на работните места, запазване на договореностите на браншово ниво и ниво дружества;
 • Подпомагаме Основните синдикални организации при прилагане на нормативната уредба по Безопасност и здраве при работа на ниво дружество.


За какво се борим?

 • Спазване на трудовото законодателство;
 • Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
 • Достойно заплащане на труда;
 • Право на труд и обучение за повишаване на квалификацията;
 • Право на свободно колективно договаряне и ефективен социален диалог;
 • Създаване на условия за синдикална дейност при съблюдаване на основните трудови, социални и синдикални права на членовете;
 • Право на достоверна информация;
 • Запазване публичния характер на собствеността и управлението на ВиК системата;
 • Внедряване на съвременни технически достижения и нови технологични процеси, които да подобряват условията на труд на работните места;
 • Утвърждаване на практиката по разпростиране на Браншовия колективен трудов договор.


Какво предлагаме на своите членове?

 • Защита и представителство на интересите на синдикалните членове в труда, заетостта, трудовите права, заплащането, социалното осигуряване и жизненото равнище;
 • Безплатна трудово-правна и консултантска помощ;
 • Информираност по условия на труд, закони и нормативни документи;
 • Провеждане на обучения по актуални теми с привличане на експерти;
 • Своевременна информация за договореностите с работодателите;
 • Участие на синдикални членове в програми за повишаване на квалификацията  и преквалификация;
 • Повишаване синдикалната подготовка на всички нива при промяна на трудовото законодателство;
 • Привличане и издигане на млади хора в ръководните органи на Синдиката на всички нива.

 


Членовете на КНСБ – с отстъпки в над 1700 обекта в цялата страна


 


НБС ”Водоснабдител”
София 1000,
пл. “Македония” № 1, ет. 6,
офиси № 1 и № 11
Факс: 02/980 40 76
vodosnabditel@knsb-bg.org


Актуално

КНСБ стартира кампанията "Искам още 100 лева към заплатата ми" – вижте откъде да свалите картичката с искканията