„Събиране, пречистване и доставяне на води” и ”Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води” – кодове по КИД -2008 Е 36 и Е 37 за 2014 година

Днес, 07 август 2013 година между:   Съюза  на В и К операторите в Република България, представляван от инж. Ганчо Тенев  – председател на Управителния съвет, от една страна и представителните синдикати: Национален браншов синдикат „Водоснабдител” -  КНСБ, представляван от  г-жа Треперушка Младенова - председател и Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване” - „Подкрепа”, представлявана от инж. Иоанис Партениотис - председател, се сключи настоящото Споразумение за определяне на минималния осигурителен доход по квалификационни групи за икономическите дейности: „Събиране, пречистване и доставяне на води”и ”Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води” – кодове по КИД - 2008  Е 36 и Е 37  за 2014 година.

 

Квалификационни групи професии

 

МОД 2014

 

1.Ръководители

704

2. Специалисти

640

3.Техници и приложни специалисти

576

4.Помощен административен персонал

416

5.Персонал, зает с услуга на населението, търговията и охрана

384

6. Квалифицирани работници в селското, горското, ловното и рибното стопанство.

320

7.Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии

480

8.Машинни оператори и монтажници

416

9.Професии, неизискващи специална квалификация

352

РАБОТОДАТЕЛИ:

 

Съюз на В и К операторите в Р. България :

Председател на Управителния съвет                        /инж. Г. Тенев/

СИНДИКАТИ:

 

НБС „Водоснабдител” – КНСБ:

Председател                                                                /Т. Младенова /

 

 

Ф „СИВ”- „Подкрепа”:

Председател                                                                /инж.И. Партениотис/


Членовете на КНСБ – с отстъпки в над 1700 обекта в цялата страна


 


НБС ”Водоснабдител”
София 1000,
пл. “Македония” № 1, ет. 6,
офиси № 1 и № 11
Факс: 02/980 40 76
vodosnabditel@knsb-bg.org


Актуално

КНСБ стартира кампанията "Искам още 100 лева към заплатата ми" – вижте откъде да свалите картичката с искканията