Днес, 21 август 2012 година между:

Съюза  на В и К операторите в Република България, представляван от г-н Ангел Престойски – председател на Управителния съвет, от една страна и представителните синдикати:
Национален браншов синдикат „Водоснабдител” – КНСБ, представляван от  г-жа Треперушка Младенова – председател и
Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване” – „Подкрепа”, представлявана от инж. Иоанис Партениотис – председател, се сключи настоящото Споразумение за определяне на минималния осигурителен доход по квалификационни групи за икономическите дейности: „Събиране, пречистване и доставяне на води”и ”Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води” – кодове по КИД – 2008  Е 36 и Е 37  за 2013 година.

 

Квалификационни групи професии

 

МОД 2013

 

1.Ръководители

660

2. Специалисти

600

3.Техници и приложни специалисти

540

4.Помощен административен персонал

390

5.Персонал, зает с услуга на населението, търговията и охрана

360

6. Квалифицирани работници в селското, горското, ловното и рибното стопанство.

300

7.Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии

450

8.Машинни оператори и монтажници

390

9.Професии, неизискващи специална квалификация

330

РАБОТОДАТЕЛИ:

 

Съюз на В и К операторите в Р. България :

Председател на Управителния съвет                        /А. Престойски/

СИНДИКАТИ:

 

НБС „Водоснабдител” – КНСБ:

Председател                                                                /Т. Младенова /

 

 

Ф „СИВ”- „Подкрепа”:

Председател                                                                /инж.И. Партениотис/