Кодекс на труда

ДВ, бр. 85 от 24.10.2017 –  електронен подпис

ДВ, бр. 86 от 27.10.2017 –  промяна в препратка

ДВ, бр. 96 от 1.12.2017 г.

ДВ, бр. 102 от 22.12.2017 – промени, свързани с обезщетения

Закон за здравословни и безопасни условия на труд

ДВ, бр. 97 от 5.12.2017 – отпада текстът за подаване на уведомление по чл. 15

Закон за движението по пътищата

ДВ, бр. 9 от 26.01.2017, ДВ, бр. 11 от 13.01.2017 , ДВ: бр. 54 от 5.7.2017 , ДВ: бр. 58 от 18.7.2017 , ДВ, бр. 77 от 26.9.2017

Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси

  • Отменен чл. 6, който за класификацията препращаше към изискванията на Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси.

ДВ: бр. 58 от 18.7.2017 – във връзка с промяна на наименованието на Министерство на земеделието

Закон за защита при бедствия

  • Задължение за съгласуване на ПБЗ в общината
  • Промени в изисквания за авариен план и план за защита при бедствия

ДВ, бр. 97 от 5.12.2017 – промени в изискванията за плановете за защита и аварийните планове.

Закон за здравето

ДВ: бр. 58 от 18.7.2017 – във връзка с промяна на наименованието на Министерство на земеделието

ДВ, бр. 85 от 24.10.2017 – електронен подпис

Закон за Министерство на вътрешните работи

ДВ, бр. 13 от 07.02.2017 –  становищата за съответствие с правилата и нормите за пожарна безопасност на инвестиционните проекти, както и на строежите във връзка с въвеждането им в експлоатация влизат в сила от деня на издаването им.

Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки

ДВ, бр. 28 от 04.04.2017 – Срокът за издаване на разпореждане за признаване/непризнаване на злополуката за трудова става от 7 на 14 дни.

Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол

ДВ, бр. 86 от 27.10.2017- Намален срока за издаване на удостоверение за одобрен тип средство за измерване

Наредба № 6 от 2006 г. за условията и реда за даване на разрешения за работа на лица, ненавършили 18 години

ДВ, бр. 64 от 8.8.2017- Подаване на документи за искане на разрешение по електронен път

Наредба № 15 от 27 юни 2006 г. за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони

ДВ, бр. 87 от 31.10.2017- Промени в образеца на здравната книжка

Въвежда се образец на заявление по заверяване и вписване в регистъра на здравната книжка

Наредба № 40 от 14.01.2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари

  • условия и ред за провеждане на обучението и изпити;
  • годишният доклад на консултанта се изпраща в ИА „АА“ до края на месец февруари на следващата година ;
  • не по-късно от 4 месеца след края на календарната година ръководителят на предприятието, което извършва превоз на опасни товари и/или товарене и разтоварване на опасни товари трябва да предостави информация на ИА „АА

 Наредба №46 от 30.11.2001 г. за железопътен превоз на опасни товари

·         Въвеждат изискванията на Директива (ЕС) 2016/2309)

Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително-техни­чески правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар

Промяна в определянето на максималният брой на хората за паркинги.
– Разрешават се плъзгащи се (отварящи се встрани) врати на евакуационни изходи вече и от помещения от подклас Ф4.2.
– Аварийно евакуационно осветление .
–  Изисквания за подредба на столовете и свободното разстояние между редовете, свързани с успешна евакуация от помещения, предназначени за повече от 100 човека.
–  Задействане на вентилационни системи за отвеждане на дима и топлината.
–  Водоснабдяване за пожарогасене от подземни води.
– Спринклерни инсталации по стандарт БДС ЕN 12845.
–  Системи за пожароизвестяване и пожарогасене.
– Буферни складове за горими материали и изделия, както и на складове за негорими материали и изделия в горима опаковка.
– Бензиностанции и газостанции.

Наредба № 8121з-882 от 25 ноември 2014 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол

  • въвеждане на подробно описание на досието, което се съхранява в съответната РСПБЗН, за всеки обект, който подлежи на комплексна проверка;
  • електронно искане за издаване на становище за допускане/недопускане на земеделската техника до участие в жътвена кампания.
  • валидността на сертификата за съответствие на обектите с изискванията за пожарна безопасност се увеличава от 3 на 5 години

Наредба № 8121з-968 от 10 декември 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи

 ДВ, бр. 21 от 10.03.2017 – електронно подаване на искане за издаване на становище за допускане на земеделската техника до участие в жътвена кампания.

Наредба № 8121з-531 от 9.09. 2014 г. за реда и условията за осъществяване на дейности по осигуряване на пожарна безопасност на обекти и/или поддръжане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност, от търговци и контрола върху тях

ДВ, бр. 33 от 25.04.2017

1. Съдържание на протокола за извършено поддържане на ПИС и ПГС
2. Индивидуална екипировка и ЛПС за лицата, които ръководят и осъществяват пожарогасителна и спасителна дейност.
3. Срок за съхранение на протоколите за извършено техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване на противопожарните уреди.