ДО

ГОСПОДИН ИВАН ИВАНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА

ЗА ЕНЕГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

 

КОПИЕ:

ГОСПОЖА ВИОЛЕТА КОМИТОВА

МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ  И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

КОПИЕ:

ГОСПОДИН ИЛИЯН ИЛИЕВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА

„БЪЛГАРСКИ В и К ХОЛДИНГ” ЕАД, ГР. СОФИЯ

 

КОПИЕ:

ГОСПОДИН АНГЕЛ ПРЕСТОЙСКИ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪЮЗА НА В и К ОПЕРАТОРИТЕ

В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

 

 

Относно: Решение № Ц-27от 01.07.2021 г. на КЕВР за увеличаване на цената за електроенергията, считано от 01.07.2021 г.

 

 

           УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИВАНОВ,

 

Години наред Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията, Регулатора), чрез тенденциозно прилагане на действащия регулаторен режим, изкуствено задържа цените на ВиК услугите на ВиК операторите с държавно и общинско участие. Затрудненията в нормалното осъществяване на дейността на държавните и общински ВиК оператори са видими и от анализите, които се извършват именно от КЕВР. Нежеланието и упорството за промяна в нормативна уредба от страна на КЕВР и приетите от регулатора Указания за прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги и Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализацинните услуги за новия регулаторен период 2022 – 2026 г., ще задълбочат съществуващите проблеми и ще доведат до възникване на нови, като неадекватното отразяване на либерализацията на пазара на електрическа енергия в методиката за ценообразуване на ВиК услугите. Вместо допълнителни източници на финансиране и нормативни гаранции за оздравяване на отрасъла, сме свидетели на поредните рестриктивни мерки към ВиК операторите, които не само ще влошат още повече лошото финансово състояние на немалка част от ВиК дружествата, а и ще ги доведат на практика до декапитализация и несъстоятелност.

От името на хилядите синдикални членове, работещи в отрасъл „Водоснабдяване и канализация”, които представляваме, се обръщаме към Вас, с настояване за спешни и адекватни действия за решаване на неотложния проблем във връзка с увеличените цени на електроенергията, считано от 01.07.2021 г. В голяма част от обособените територии, които обслужват ВиК операторите водата се добива и доставя до потребителите посредством помпи, които потребяват електроенергия. При тези ВиК оператори, разхода за електроенергия представлява сериозен процент от общите разходи и реакцията на КЕВР, следва да бъде бърза и неотложна. Още повече, че в КЕВР има създадена практика свързана с тази проблематика, като в предишни регулаторни периоди Комисията веднага, служебно е разглеждала и променяла цените на ВиК услугите, свързани с повишените разходи за електроенергия на ВиК операторите.

С настоящото писмо настояваме пред Вас за спешно решаване на проблема, а не абдикиране от зависещото от Вас решение и прехвърляне на отговорност към ресорното Министерство на регионалното развитие и благоустройството или търсене на причини за протакане и нерешаване на изключително важният въпрос за коригиране на разходите за електроенергия в ценовите модели на ВиК операторите и съответно тяхното отражение в цените на ВиК услугите.

 

 

                                           

     

                                                   С уважение:

 

                                                   Мариян Бухов

                                                   Председател на НБС „Водоснабдител” – КНСБ