ДО
Г-Н РУМЕН РАДЕВ
ПРЕЗИДЕНТ НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-Н СТЕФАН ЯНЕВ
МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КОПИЕ:
Г-Н ДОЦ. Д-Р ИВАН ИВАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

КОПИЕ:
Г-ЖА ВИОЛЕТА КОМИТОВА
МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КОПИЕ:
Г-Н ИЛИЯН ИЛИЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
„БЪЛГАРСКИ ВиК ХОЛДИНГ” ЕАД

КОПИЕ:
Г-Н АНГЕЛ ПРЕСТОЙСКИ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪЮЗА НА В И К ОПЕРАТОРИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Относно:   Трайно задържащите се високи цени на електрическата енергия, на суровините и материалите и пагубното им влияние върху ВиК дружествата в Република България

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Като отговорен социален партньор подкрепяме прокламираното чрез медиите намерение на правителството да намери решение на сериозния проблем с високите цени на електрическата енергия и породените в тази връзка допълнителни финансови затруднения в отрасъл „Водоснабдяване и канализация“. По този въпрос сме сезирали своевременно и неведнъж всички отговорни институции, но за съжаление не бяхме чути. Към ескалиралите разходи за електроенергия трябва да добавим и проблема със значително увеличилите се цени на основните суровини и материали, които ВиК операторите използват. Декларираното желание за решаване на проблема обаче, както и мерките, огласени от правителството, са недостатъчни и ще имат реално отражение евентуално след неопределено време, което поставя съществена част от ВиК операторите в изключително тежка ситуация и се поставя под риск предоставянето на водоснабдителните и канализационните услуги на населението в голяма част от територията на страната. Проблемът е изключително сериозен, като липсата на своевременна и адекватна реакция от страна на отговорните институции, поставя в допълнителен (предвид епидемиологичната ситуация) риск здравето на населението, акумулира социално напрежение и застрашава националната сигурност.

ВиК операторите потребяват около 650 хиляди МВтч електроенергия годишно. Това представлява малко над 1,50 % от вътрешното за страната потребление на електроенергия. То е съпоставимо с около 60 МВт постоянен товар и на потреблението на такива енергоинтензивни индустриални оператори, като в базовата индустрия. Разликата с тях е, че докато такива индустриални оператори продават продукцията си по свободно договорени цени, които адекватно отразяват техните разходи, в т.ч. и за електроенергия, то ВиК операторите продават водоснабдителните и канализационните услуги по регулирани от КЕВР цени. В цените на ВиК услугите регулатора е калкулирал разходи за електрическа енергия при цени в диапазана от 70 до 100 лв./МВтч, които са в пъти по-ниски от пазарните в момента. Най-тежко е положението при ВиК операторите, които добиват или подават питейната вода за населението чрез помпи, като те вече се изправят пред дилемата да платят консумираната от тях електрическа енергия или заплатите на своите работници. Този факт е известен на Комисията за енергийно и водно регулиране, но до този момент от тяхна страна няма адекватна реакция за компенсиране на направените от ВиК операторите допълнителни разходи.

С наши писма № B-155/13.07.2021 г. и № B-200/26.08.2021 г., които прилагаме към настоящото писмо, сезирахме компетентните институции, но до този момент няма адекватна реакция от тях.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН РАДЕВ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЯНЕВ,

 С настоящото писмо разчитаме на спешна реакция от Вас за организиране и провеждане на консултации с участието на всички отговорни държавни/обществени институции и социални партньори в отрасъл ВиК за определяне и въвеждане на практика на конкретни мерки за разрешаване на проблема, който е на път буквално да фалира значителна част от ВиК дружествата.

Независимо от предизборната обстановка и ширещия се популизъм, апелираме към проява на отговорно държавническо поведение и справедливо отношение към труда на шестнадесет хиляди работници и служители в отрасъл ВиК, от които зависи нормалното предоставяне на водоснабдителните и канализационните услуги за населението и икономиката на Република България.

В случай, че за пореден път не бъдем чути и нашите опасения не бъдат споделени от институциите, имащи отношение към ситуацията, в която се намират ВиК операторите и техните работници, ще пристъпим към иницииране на законни протестни действия на територията на цялата страна. Недопустимо е хиляди заети във ВиК сектора и стотици хиляди потребители на техните услуги да бъдат поставяни в риск, да бъдат заложници на нечие чиновническо безхаберие или некомпетентност.

ПРИЛОЖЕНИЕ: – съгласно текста.

С УВАЖЕНИЕ,
Мариян Бухов
Председател на НБС „Водоснабдител” – КНСБ