Именно по този начин, най-добре може да се характеризира вотът на Европейския парламент от 8 септември 2015г., с който се изисква от Европейската комисия да направи конкретни законодателни предложения, с които да признае водата и канализацията като човешко право.  Тази съществена стъпка в правилната посока е резултат основно на Европейската гражданска инициатива „Водата – основно човешко право”, чиято кампания през 2013г. бе подкрепена от около 1,9 млн. граждани на ЕС. В тази кампания участваха и всички синдикати-основни членове на КНСБ, членуващи в Европейската федерация на работещите в сферата на публичните услуги, като „лице” на тази синдикална кампания в България бе президента на КНСБ Пламен Димитров.

 

Този акт на ЕП е в унисон и с резолюцията на ООН от 2010г., според която „правото на чиста и качествена питейна вода и санитарни съоръжения е човешко право от съществено значение за пълноценния живот“. Припомняме, че според данни на ООН близо 900 милиона души по света нямат достъп до качествена питейна вода и над 2,6 милиарда не разполагат с основни санитарни съоръжения. Всяка година около два милиона души, повечето малки деца, умират от болести, причинени от негодна за пиене вода и липсата на санитарни инсталации.

Европейската комисия следва да изпълни волята на Европейския парламент, изработвайки проекто-нормативи, гарантиращи правото на достъп до качествена питейна вода и санитарни съоръжения за всеки гражданин на ЕС. След утвърждаването им като законодателство на ЕС, държавите – членки, от своя страна, ще следва да хармонизират националните си законодателства с тях.

За нас, НБС „Водоснабдител” – КНСБ, това е поредният аргумент в подкрепа на усилията ни за издигане решаването на проблемите във ВиК сектора в национален приоритет. Водата не е просто „стока”, а жизнена необходимост и при управлението и разходването на ограничените водни ресурси, водещи трябва да бъдат обществените, а не частните интереси. Постигането на  достойни условия на труд, повишаването на професионалната квалификация и  доходите на работещите във ВиК сектора, са неразривно свързани с осигуряването на качествени услуги по довеждане, пречистване и отвеждане на водите, Необходими са комплексни мерки, а не решения „на парче”, перманентни, а не кампанийни усилия, с фокус върху човека – потребител и човека-работещ във ВиК сектора на България.