За нас

Национален браншов синдикат „Водоснабдител” – КНСБ е създаден през 1992 година като доброволно обединение на самостоятелни и равноправни синдикални организации от системата на „Водоснабдяване, канализация и пречистване на водите“. В Синдиката членуват около 10 хиляди работещи в системата на ВиК.
Основна цел на Синдиката е: представителство, съдействие и защита на общите и специфичните икономически, трудови и социални права и интереси на синдикалните членове и техните сдружения пред държавни, административни, обществени и други органи и организации, съобразявайки се с нормите на националното законодателство, международните, държавните, граждански, трудови и синдикални конвенции.

 • НБС ”Водоснабдител” – КНСБ е член на Световния синдикат на обществените услуги /PSI/ и Европейския синдикат на обществените услуги /EPSU/.
 • НБС ”Водоснабдител” – КНСБ съгласно  Кодекса на труда сключва Браншов колективен трудов договор със Съюза на ВиК операторите в Република България и Федерация ”СИВ”-Подкрепа.

Първият в историята на колективното трудово договаряне разпростян от Министъра на труда и социалната политика Браншов колективен трудов договор е БКТД в системата на водоснабдяването, канализацията и пречистването на водите!

Как осъществяваме дейността си?

 • Инициираме и участваме активно в социалното партньорство в отрасъл ВиК;
 • Сключваме браншови колективни трудови договори и участваме активно чрез експертите си в колективни преговори на ниво предприятие;
 • Работим системно за подобряване на условията на труд;
 • Обучаваме синдикални членове по всички въпроси, свързани с пряката дейност на синдиката, трудовите и осигурителни отношения и добрите европейски и световни практики;
 • Изграждаме и работим с младежките структури към синдиката;
 • Развиваме работническия спорт, като организираме ежегодно работническа спартакиада;
 • Участваме със свои представители в работата на национални и международни форуми за популяризиране и внедряване на добри практики и достижения  на водещи компании в системата на ВиК;
 • Участваме активно в обсъждания, свързани както с националната стратегия за развитието на водния сектор, така и с нормативни документи, касаещи системата на ВиК;
 • Работим активно за запазване на работните места, запазване на договореностите на браншово ниво и ниво дружества;
 • Подпомагаме Основните синдикални организации при прилагане на нормативната уредба по Безопасност и здраве при работа на ниво дружество.

 

За какво се борим?

 • Достойно заплащане на труда;
 • Спазване на трудовото законодателство;
 • Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
 • Право на труд и обучение за повишаване на квалификацията;
 • Право на свободно колективно договаряне и ефективен социален диалог;
 • Създаване на условия за синдикална дейност при съблюдаване на основните трудови, социални и синдикални права на членовете;
 • Право на достоверна информация;
 • Запазване публичния характер на собствеността и управлението на ВиК системата;
 • Внедряване на съвременни технически достижения и нови технологични процеси, и дигитализация, които да подобряват условията на труд на работните места;
 • Утвърждаване на практиката по разпростиране на Браншовия колективен трудов договор.

Организационни документи

01 Бюджет – ОСО
02 Допълнително споразумение към КТД
03 Заповед и списък с длъжностите, за които се установява ненормиран работен ден
04 Заявление за присъединяване към КТД
05 Заявление за членство в ОСО
06 Заявление от председателя на СО до ОИТ за вписване на КТД
07 Искане до работодателя за провеждане на среща
08 Искане до работодателя или негов представител за предоставяне на информация
09 Искане за определяне на арбитър по ЗУКТС
10 Искане от работодателя до СО за действителния брой синдикални членове
11 Искане от синдикален орган или работодателза посредничество при уреждане на
КТС, чл.4, ал.1ЗУКТС

12 Искане от синдикатите до работодателя за предоставяне на информация за
сключване на КТД

13 Отговор от ОСО за участие в подготовката на вътрешен акт
14 Покана за свикване на събрание
15 Правилник за вътрешния трудов ред
16 Протокол ревизия ФРК
17 Писмени искания на работниците и служителите до работодателя -чл.3, ал.2ЗУКТС
18 Писмо-отговор на работодателя по писмените искания на работниците и
служителите

19 Подписка
20 Покана до синдикалния съвет за участие в подготовка на вътрешен акт по чл.37
от КТ

21 Покана за свикване на Общо събрание-чл.6а, ал.2КТ
22 Покана от СО до работодателя за започване и вадене на колективно преговаряне
за сключване на КТД

23 Протокол избор на пълномощници
24 Протокол от заседание на общо събрание за предоставяне на синдикална/и
организация/и да определят представители на работниците и служителите по чл. 7а

25 Протокол от заседание на общо събрание по чл7а
26 Протокол от заседание на преговарящите страни по колективен трудов спор
27 Протокол от заседание на страните в преговори за КТД
28 Протокол от общо събрание-ЗУКТС
29 Протокол от отчетно-изборно събрание
30 Протокол от проведено Общо събрание
31 Протокол от учредително събрание
32 Протокол ПСО
33 Протокол
34 Решение на КС на НБС
35 Споразумение за разрешен спор в резултат на стачка
36 Споразумение между работодателя и представителите на работниците и
служителите по чл. 7а

37 Споразумение по успешно приключени преговори КТС-чл.3 ЗУКТС
38 Споразумение по чл. 14 ЗУКТС
39 Уведомление до работодателя от синдикална организация за определени
представители по чл7а ал2

40 Уведомление от работниците или служителите(или техния представител) до
работодателя за провеждане на стачка чл.11,ал.3-ЗУКТС

41 Уведомление от работодателя до СО за поименния състав на работната група и
началото на преговори по КТД

Конгрес

Резолюция на Делегатите на Осмия конгрес на НБС „Водоснабдител” – КНСБ

Делегатите на Осмия конгрес на НБС „Водоснабдител” – КНСБ, на база на отчетния доклад, проведените дискусии и направените предложения, приемат настоящата резолюция като проект за основни приоритети и програма за бъдещата петгодишна дейност на Синдиката.     І....

Управителен съвет

Председател:
Мариян Бухов

Заместник председатели:
Инж. Красимир Богоев
Евгени Янев
Емилия Иванова

Управителен съвет:

Гено Пенков – представител на ОСО – ВиК Сливен
Костадинка Стамболиева– председател на ОСО – ВиК Бургас
Илия Йорданов-председател на ОСО – ВиК Монтана
Ивайло Петков-председател на ОСО – ВиК Силистра
Димитрина Драганова-председател на ОСО – ВиК Благоевград
Сава Маринов-председател на ОСО-ВиК Велико Търново
Стилиян Илиев Казалиев-представител на ОСО – ВиК Смолян
Екатерина Ралева – председател на ОСО – ВиК Стара Загора
Стефан Йорданов – председател на ОСО – ВиК Шумен
Ваньо Ангеов – председател на ОСО – ВиК Търговище
Пантелей Пачов – Национален младежки координатор

Председател на ФКК:

Даниела Атансова – ОСО – ВиК Пловдив

Браншов колективен трудов договор

Браншов колективен трудов договор (БКТД) 2020

СЪЮЗ НА „ВИК” ОПЕРАТОРИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН БРАНШОВ СИНДИКАТ “ВОДОСНАБДИТЕЛ”- КНСБ ФЕДЕРАЦИЯ „СТРОИТЕЛСТВО, ИНДУСТРИЯ И ВОДОСНАБДЯВАНЕ” „ПОДКРЕПА”   Браншов колективен трудов договор (БКТД)   Днес, 14 юли 2020 година, в град София, на основание чл. 51б...

Какво предлагаме на своите членове?

 • Защита и представителство на интересите на синдикалните членове в труда, заетостта, трудовите права, заплащането, социалното осигуряване и жизненото равнище;
 • Безплатна трудово-правна и консултантска помощ;
 • Информираност по условия на труд, закони и нормативни документи;
 • Провеждане на обучения по актуални теми с привличане на експерти;
 • Своевременна информация за договореностите с работодателите;
 • Участие на синдикални членове в програми за повишаване на квалификацията  и преквалификация;
 • Повишаване синдикалната подготовка на всички нива при промяна на трудовото законодателство;
 • Привличане и издигане на млади хора в ръководните органи на Синдиката на всички нива.