Делегатите на Осмия конгрес на НБС „Водоснабдител” – КНСБ, на база на отчетния доклад, проведените дискусии и направените предложения, приемат настоящата резолюция като проект за основни приоритети и програма за бъдещата петгодишна дейност на Синдиката.

 

 

І. ОРГАНИЗАЦИОННО СЪСТОЯНИЕ.

 

Оценявайки реалностите и предизвикателствата, Делегатите на VІІI конгрес възлагат на ръководството на НБС „Водоснабдител“ – КНСБ да продължи да развива работна среда при спазване на действащото законодателство и справедливост, с цел запазване на доверието на работещите в системата на ВиК и да работи за:

– Стриктно спазване на Устава на НБС „Водоснабдител“ – КНСБ;

– Информираност за дейността и прозрачност при вземане на решенията от  Управителния и Координационния съвети  пред членовете на синдиката;

– Защита на трудови, социални и синдикални права на работещите в сектора;

– Повишаване доходите на работещите в отрасъл „ВиК“;

– Укрепване и утвърждаване доверието към ръководните органи на Синдиката на всички нива;

– Строг контрол и прозрачна отчетност на набраните и изразходени средства от членския внос по пера на всички нива;

– Запазване броя на членовете на Синдиката и привличане на нови, чрез обучения на новоизбрани председатели и синдикални дейци, участващи в синдикализацията;

– Уважаване мнението и зачитане индивидуалните особености в отношенията между членовете на синдиката;

– Демократичност при вземане на решения и отстояване на позиции.

 

ІІ. КОЛЕКТИВНО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ, РАБОТНИ ЗАПЛАТИ И ЖИЗНЕНО РАВНИЩЕ.

 

Колективното трудово договаряне е основен инструмент за защита интересите на синдикалните членове, политиката на доходите, жизненото равнище и запазване на квалифицираните кадри в системата. Предвид бъдещите предизвикателства ръководствата на Синдиката и Основните синдикални организации (ОСО) трябва да работят за:

– Водене на преговори, подготовка и подписване на БКТД и Колективни трудови договори в търговските дружества от системата на ВиК;

– Своевременна актуализация на постигнатите договорености на браншово ниво и в дружествата с цел повишаване на работните заплати и осигуряване нормален жизнен стандарт;

– Осигуряване навременна информация за договореностите с работодателите до ОСО и синдикалните членове;

– Повишаване на средната работна заплата в отрасъла до и над средната работна заплата за страната;

– Завишен контрол по спазване на договореностите в БКТД и КТД;

– НБС „Водоснабдител“ – КНСБ да оказва всестранна помощ на своите членове при нарушени синдикални права и възникнали трудови спорове с работодателите.

– Подобряване на правната рамка на БКТД и КТД;

– Предприемане на действия за повишаване на капацитета на синдикалните представители при водене на успешни преговори на всички нива.

 

ІІІ. ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО, ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ВЕДОМСТВА И ДРУГИ ОРГАНИ.

 

Делегатите възлагат на ръководството на НБС „Водоснабдител“ – КНСБ да работи за:

– Активно участие чрез свои представители във всички форми на тристранния диалог, с цел решаването на проблемите и създаването на предпоставки за устойчиво развитие на отрасъл ВиК и поставянето му като държавен приоритет;

– Приемане на нов Закон за ВиК и подзаконови нормативни документи, касаещи сектор ВиК, насочени към промяна и облекчаване на регулаторния модел, чрез професионално участие в обсъжданията им в семинари, работни групи и други форуми;

– Активно участие на Синдиката в работата на национални и международни форуми за внедряване на добри практики в системата на ВиК;

– Възобновяване на работата на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество с цел своевременно решаване на възникнали проблеми на национално, регионално и браншово ниво;

– Създаване на предпоставки за информиране на представителите на работниците и служителите и ОСО по места при вземане на решения на ниво предприятия и организации, да не се допускат конфликти по повод на обхвата на действие със синдикатите по въпросите по КТД и право на стачка, чрез точно разграничаване на функциите, правата на органите за участие на работещите в управлението на предприятията и организациите от тези на синдикатите;

– Провеждането на ежегодни срещи на Координационния и Управителния съвети на Синдиката с Министъра на регионалното развитие и благоустройството, ръководството на „Български ВиК холдинг” ЕАД и с Управителния съвет на съюза на ВиК операторите в Република България по възникнали конкретни въпроси в дружествата по изпълнението на БКТД и търсене на решение на възникнали национални проблеми в отрасъл „ВиК“.

 

ІV. ТРУДОВО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ТРУДОВА ЗАЕТОСТ.

 

Усвояването на средствата по Европейските програми e предизвикателство не само пред Синдиката, а и пред всички ВиК оператори. Очаква се недостиг на високвалифицирани кадри.

В тази връзка НБС „Водоснабдител” – КНСБ трябва да инициира разработването на механизми за оценка възнаграждението на труда на кадрите в отрасъл „ВиК“, както и необходимостта за повишаване на тяхната квалификация, преквалификация или специализация за сметка на работодателите.

Ръководството на НБС „Водоснабдител” – КНСБ, следва да работи за:

– Повишаване степента на сътрудничество със социалните партньори;

– Ангажиране и по-големи отговорности на работодателите в бранша по отношение квалификацията и преквалификацията. Подпомагане на този процес чрез сътрудничество на Синдиката с учебни центрове, осигуряващи професионална квалификация и преквалификация;

– Недопускане на дискриминация по пол, възраст, образование религия, съсловна принадлежност, синдикално членство и др.;

– Отстояване на трудовите права с всички разрешени средства на наемните работници, включително стачни действия и други протести;

– Антикризисни програми за запазване на работните места при преструктуриране на дружествата;

– При смяна на собствеността на дружествата от бранша да се спазват и гарантират предмета на дейност, запазване броя на работните места и осигуряване на нови такива, запазване равнището на достигнатите доходи, запазване на социалните придобивки, правата на трудещите се да членуват в Синдиката и признаване на постигнатите договорености по БКТД и КТД;

– Разработване и реализиране на програми за младежка заетост;

– Актуализиране и професионалната подготовка на синдикалните ни членове и перманентни обучения;

– Ефективно използване на добрите практики в Европейското и национално законодателство за защита на трудовите права, работното място, живота и здравето на работещите в бранша.

 

V. СТРУКТУРНИ ПРОМЕНИ В СИСТЕМАТА НА ВиК.

 

При продължаващите структурни промени в системата на ВиК НБС „Водоснабдител” – КНСБ ще работи за:

 

– Защита на интересите на синдикалните членове, чрез по-ангажиращо участие на различни нива в подготовката на нормативни документи, касаещи отрасъл „ВиК”;

– Активно участие на Синдиката за публично и открито преструктуриране на системата;

– Запазване на публичния характер на собствеността върху ВиК инфраструктурата и управлението на ВиК системата;

– Получаване на информация за взетите решения от Асоциациите по ВиК по места;

– Активно участие съвместно с други граждански и неправителствени организации в национални и регионални програми и проекти за социална защита в т.ч. и по линия на европейски фондове;

– Развитие на синдикалните активисти и кариерното им развитие към управленски нива;

– Право на участие чрез свои представители в дружествата по места при съставяне на социалната програма, ФРЗ и безопасност на труда.

 

VІ. ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД НА РАБОТНОТО МЯСТО.

 

Един от основните приоритети на Синдиката в социалната политика е достигане на такива условия на труд на работещите, които да гарантират опазване на физическата и психическата цялост на човешкия организъм, като основния акцент винаги е принципа на превантивността. Решаваща е ролята на социалните партньори в процеса на осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работното място, поради което НБС „Водоснабдител” – КНСБ декларира категорично че:

– Ще продължи активното си участие и инициатива при обсъждане на нормативни актове и законопроекти, свързани с безопасните условия на труд във ВиК системата;

– Ще изисква от работодатели и контролни органи стриктното спазване на националното законодателство в областта на здравословните и безопасни условия на труд и произтичащите от това отговорности;

– Ще изисква и чрез структурите си по места и ще участва в извършване на оценките на риска в предприятията;

– Ще настоява и изисква внедряване на съвременни технически достижения и нови технологични процеси, които да подобряват условията на труд на работните места;

– Ще се извършва периодично обучение на ръководствата на ОСО по въпроси, свързани със здравословните и безопасни условия на труд и изменение на нормативната уредба в тази област;

– Ще участва във форуми, обсъждания, дискусии на национално и регионално ниво по темите за безопасност на труда;

– Ще подпомага ОСО по прилагане на нормативната уредба по здравословни и безопасни условия на труда на ниво търговско дружество;

– Ще участва активно заедно с работодателите в проекти с национална браншова значимост.

 

VІІ. СИНДИКАЛНО ОБУЧЕНИЕ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И ИНФОРМИРАНОСТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИНДИКАТА.

 

Делегатите отчитат, че динамиката на съвременното общество ни налага изисквания за повишаване на компетентността на синдикалистите, мотивация и реални възможности, свързани с навлизането на новите технологии, компютърна и езикова грамотност.

Необходимо е изграждането на действаща комуникационна система в Синдиката, отговаряща на изискванията на 21 век.

Взаимодействието и прозрачността между отделните структури на Синдиката, намаляване на човешките и финансови ресурси, въвеждане на дистанционни форми на общуване и обучение и подобряване на социалния диалог се налагат на този етап от само себе си.

Затова НБС „Водоснабдител” – КНСБ ще продължи да работи за:

– Планиране на дейностите на Синдиката между Конгресите;

– Създаване и допълване на база данни на ниво Синдикат и ОСО;

– Обучения и анализ на резултатите;

– Постоянно актуализиране темите на обученията;

– Въвеждане на дистанционни и онлайн форми на обучение и контакти;

– Привличане на експерти, рекламиране и популяризиране на формите на обучение;

– Подсигуряване на собствени и привличане на Европейски средства за реализиране на желаното;

– Публикуването на сайта на Синдиката на всички материали, решения, резултати от срещи, международни прояви и др. И за тяхното своевременно актуализиране и допълване;

– Създаване на условия на всички нива за ефективно използване на електронния синдикат на КНСБ и използване на всички съвременни начини за комуникация.

 

VІІІ. ЗАЩИТНИ ФУНКЦИИ И ТРУДОВИ КОНФЛИКТИ.

 

Много от проблемите в дружествата изискват и промяна на традиционната политика, практика и възможност за управление на работещите в дружествата. Те трябва да станат гъвкави, динамични с възможност за бърза реакция при създадена ситуация.

Управлението на работниците и служителите в търговските дружества както и решаването на трудовите конфликти е най-трудния проблем на съвременния мениджмънт.

Като обявява, че социалния диалог, КТД на всички равнища, процедурите за помирение и арбитраж при трудови спорове, участие на персонала в съдбата на предприятията и организациите, процеса на информиране, консултиране и съгласуване с работниците и служителите и техните представители, както и с ОСО, стачката и гражданския протест са основните инструменти за защита на правата и интересите на наемния работник НБС „Водоснабдител” – КНСБ, да работи за:

– По-добро договаряне на браншово и регионално ниво;

– Гъвкаво решаване на остри социални проблеми и преодоляване на кризисни ситуации;

– Създаване на механизъм за навременна информация отдолу нагоре и обратно за нарушения от страна на работодателите и принципала, които могат да предизвикат трудов конфликт;

– Постигане сътрудничество и синдикална подкрепа при решаване на конфликти;

– Търсене и намиране на взаимно изгодните решения при определените условия за постигане на крайната цел без да се загуби всичко.

 

ІХ.    МЛАДЕЖКО ДВИЖЕНИЕ. СПОРТНА ДЕЙНОСТ. МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ.

 

Делегатите считат, че за да има бъдеще Синдиката следва да привлича млади кадри в своя състав. Младите хора са основния ресурс за устойчиво развитие на Синдиката. Сдружение „Младежки форум“ 21 в КНСБ цели изграждането  на мрежа от млади синдикалисти в ОСО. На базата на това делегатите възлагат на Ръководствата на НБС „Водоснабдител” – КНСБ и на ОСО:

– Да превърнат в приоритет доизграждането на вътрешно- организационното укрепване и развитие на младежкото движение в Синдиката, като създадат благоприятни условия за професионално и личностно развитие на младите хора;

– Да се актуализират избраните отговорници на движението;

– Да се ангажират все повече младите хора в предложенията за  подобряване на нормативната база, включването им в обучения и договаряне на различни нива;

– Да се ангажират с развитие на информационния обмен между младежите от ВиК сектора на всички нива;

– Да развиват сред младите хора социално сближаване, мобилност, конкурентоспособност, солидарност и уважение между поколенията и формиране на гражданско самосъзнание;

– Да поддържат ефективен социален диалог и договаряне на клаузи в КТД, насочени към защита на интересите и нуждите на младите хора;

– Да организират младежки информационни кампании, инициативи, събития, дискусии, обмяна на опит и други практики.

 

Делегатите на Осмия конгрес отчитат, че станалите традиционни спортни игри в системата водят до положителни резултати, укрепване здравето на нашите членове, мотивация за членство, обмяна на опит и подобряване на комуникацията в сектор ВиК. Широкият отзвук от спортните игри и подобряващата се организация на  мероприятията ни задължава да продължим да работим в посока утвърждаване на игрите в системата на ВиК. В тази връзка НБС ”Водоснабдител” – КНСБ да работи за:

– Ежегодно организиране и провеждане на Национална работническа Спартакиада в сектор ВиК;

– Подобряване на условията и организацията по провеждане на спартакиадата;

– Ръководствата на Основните синдикални организации да включат в своите дейности подготовката и подбора на участници в отделните видове спортове;

– Преди провеждане на Спартакиадата при възможност Основните синдикални организации да организират вътрешни спортни мероприятия.

 

НБС „Водоснабдител” – КНСБ е член на ЕПСУ и ПСИ и участва в редица мероприятия на Европейския форум.

В тази връзка ръководството на Синдиката ще продължи да работи за:

– Общи стратегии с други синдикати в Европа, като разшири контактите си с други синдикати от Западна Европа, Източна Европа и с тези на Балканския полуостров;

– Да участва и провежда съвместни курсове по обмяна на опит, обучение и други дейности;

– Да участва в работническите съвети на ниво Европейски съюз за мултинационалните компании, установили се в България;

– Да отстоява със законови средства интересите на своите членове, ползвайки международният опит.

 

За изпълнение на настоящата РЕЗОЛЮЦИЯ, НБС „Водоснабдител” – КНСБ ще разчита на своите членове, на ОСО, на КНСБ, на синдикалисти от други браншове, както и на подкрепата на ЕКП, ЕПСУ, ПСИ като техен редовен член.