ДО

 

Г-ЖА ИВА МИТЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

46-ТОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

Г-Н СТЕФАН ЯНЕВ

МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

Г-Н ДОЦ.Д-Р ИВАН ИВАНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ЗА

ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

На Ваш № В-04-46-2/29.07.2021 г.

 

КОПИЕ:

Г-ЖА ВИОЛЕТА КОМИТОВА

МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И

БЛАГОУСТРОЙСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

КОПИЕ:

Г-Н ИЛИЯН ИЛИЕВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА

„БЪЛГАРСКИ ВиК ХОЛДИНГ” ЕАД

 

КОПИЕ:

Г-Н АНГЕЛ ПРЕСТОЙСКИ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪЮЗА НА В И К

ОПЕРАТОРИТЕВ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

 

Относно:  Високите цени на електрическата енергия на свободния пазар и негативното им влияние върху ВиК дружествата

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Уведомяваме Ви, че поради изразената трайна тенденция към увеличение, дори и след пускането на допълнителни мощности от държавната ТЕЦ „Марица-изток 2“, на борсовите цени на електрическата енергия, съществена част от ВиК операторите се намират в изключително тежка ситуация и се поставя под риск предоставянето на водоснабдителните и канализационните услуги на населението в голяма част от територията на страната. Проблемът е изключително сериозен, като липсата на своевременна и адекватна реакция от страна на отговорните институции, поставя в допълнителен (предвид епидемиологичната ситуация) риск здравето на населението, акумулира социално напрежение и застрашава националната сигурност на страната.

Цената на електрическата енергия на пазарен сегмент „Ден напред” на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) с доставка 26 август е 229,56 лв./МВтч, в последната седмица стойностите варират около 200 лв./МВтч, а в края на месец юли и началото на месец август за някои от дните цената дори надхвърляше 300 лв./МВтч. В същото време търговците на електрическа енергия масово прекратяват договорите си с ВиК операторите „Поради настъпили значителни промени в условията на пазара на едро на търговия с електрическа енергия” и оставят дружествата да се снабдяват с още по-скъпата енергия на „Доставчика от последна инстанция”. Всичко това можеше да не се отрази така тежко на ВиК операторите, ако в цените на ВиК услугите регулатора не беше калкулирал разходи за електрическа енергия при цени в диапазана от 70 до 100 лв./МВтч, т.е. от два до три пъти по-ниски от пазарните в момента. Най-тежко е положението на ВиК операторите които добиват или подават питейна вода за населението чрез помпи – при тях разходите за електричесска енергия достигат 30-40% от приходите и при двойно по-високи цени на енергията този процент може да нарастне до над 70% от всички приходи, при което дружествата се изправят пред дилемата да платят консумираната от тях електрическата енергия или заплатите на своите работници. Този факт е известен на Комисията за енергийно и водно регулиране, но до този момент от тяхна страна няма адекватна реакция за компенсиране на направените от ВиК операторите допълнителни разходи, като имаме само становището им изразено в горецитираното тяхно писмо.

Създалата се ситуация ВиК операторите, нито са могли да предвидят, нито да предприемат каквито и да е действия в кратките срокове в които тя се разви, за да предотвратят възникването на тези допълнителни разходи и да съхранят финансовата си стабилност. Именно в такива кризисни ситуации ролята на регулатора е да съблюдава относимите и присъщи разходи на ВиК операторите да бъдат възвръщани чрез цената на ВиК услугите за да бъдат те стабилни и да осигуряват все по-качествени ВиК услуги. Неприемлива е изразената от КЕВР позиция, че нищо не може да се направи защото нормативната база е такава. Могло е и е трябвало до сега да се направи, тъй като Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги ги задължава да направят предложение за изменение на тези нормативни разпоредби, които смятат, че ограничават правата им или не отговарят на реалностите. Нормативните актове трябва и могат да се изменят за да отговорят на динамиката на времето, в което живеем. Подпомагането на дружествата от сектора следва да стане сега, когато изпитват остри финансови затруднения, а не в бъдеще неопределено време. Тогава вече ще е късно, много специалисти градени с години ще се окажат без работа, а планираното увеличение на доходите на работещите в сектора, за което има постигнато споразумение ще остане в историята. Начините по които трябва да бъдат подпомогнати финансово и размера на помощта към ВиК операторите са въпрос на преценка и възможности, както финасови, така и нормативни, но то е неизбежно и не предполага отлагане.

До нас постъпи тревожна информация, че в някой ВиК оператори вече забавят изплащането на възнагражденията на работниците и служителите, поради недостиг на средства, които са насочени за покриване на увеличените разходи за електрическа енергия. В други дружества сериозно се обмислят съществени съкращения на персонала, за да могат да посрещнат повишените разходи, които регулатора отказва да компенсира. Масово ще бъдат преустановени инвестиционните процеси и то за дълъг период от време, което ще се отрази силно негативно на качеството на предоставяните ВиК услуги.

Като национално отговорен синдикат сме длъжни да предотвратим изпадането в неплатежоспособност на ВиК дружествата, да съхраним работните места на специалистите с дългогодишен опит и да гарантираме нормалното предоставяне на ВиК услугите за българските граждани. Няма как да приемем оправдания, свързани с прилагането на действащата нормативна уредба и то от институции, на които по закон е вменена ключова роля в създаването на същата тази подзаконова нормативна рамка. Няма как да се съгласим, че при реална заплаха за нормалното водоподаване в обширни територии на страната, съкращения на работни места и социални конфликти, никой няма да носи отговорност за погрешните си действия и/или проявено бездействие.

С настоящото писмо настояваме и очакваме от отговорните институции, в рамките на своята компетентност да вземат най-разумните и навременни решения за разрешаване на проблема, който се задълбочава във ВиК сектора от средата на годината. Изпълнителната и законодателна власти от години са длъжници на ВиК сектора и е крайно време да направят необходимото за да гарантират устойчивото му развитие на поносими за населението цени.

В случай, че за пореден път не бъдем чути и нашите опасения не бъдат споделени от институциите, имащи отношение към ситуацията, в която се намират ВиК операторите и техните работници, ще пристъпим към иницииране на законни протестни действия на територията на цялата страна. Недопустимо е хиляди заети във ВиК сектора и стотици хиляди потребители на техните услуги да бъдат поставяни в риск, да бъдат заложници на нечие чиновническо безхаберие или некомпетентност.

 

 

С УВАЖЕНИЕ,

 

 

Мариян Бухов

Председател на

НБС „Водоснабдител” – КНСБ