След преговори, продължили повече от 4-ри месеца между страните, на 17.01.2023 година се подписа новият Браншов колективен трудов договор (БКТД) за отрасъл „Водоснабдяване и канализация“, който обхваща дейностите Е36 – “Събиране, пречистване и доставяне на води” и Е37 – “Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води”.

БКТД влиза в сила от датата на подписване, 17 януари 2023 г., и важи за срок от две години. В подписаният БКТД са отчетени постигнатите договорености между Съюза на ВиК операторите в Република България, НБС „Водоснабдител“ – КНСБ и Ф „СИВ“ – „Подкрепа“ за ежегоден ръст на възнагражденията на работниците и служителите в отрасъл „Водоснабдяване и канализация“. Ръстът на възнагражденията е съобразен, съгласно предвидените разходи за възнаграждения включени в цените за водоснабдителните и канализационните услуги, предлагани на потребителите от всеки един ВиК оператор по одобрените им бизнес планове от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) за периода 2022 – 2026 г. Също така се взимат под внимание и конкретните утвърдени комплексни цени от КЕВР за съответните ценови периоди. В подписаният БКТД са договорени и минималните необходими условията за полагане на здравословен и безопасен труд от работниците и служителите в отрасъла, работното време и почивките, полагащия се платен годишен отпуск и допълнителните отпуски, условията за квалификация и преквалификация, социално-битовото и културно обслужване и условията за развиване на синдикалната дейност по места. Подписаният БКТД ще даде възможност и ще бъде основа за стартиране на преговорите по Колективното трудово договаряне в конкретните ВиК оператори в страната, където Колективните трудови договори са изтекли.

BKTD 2023 – 2024